ආරෝග්‍ය ශාලාව

ඇදන් ප්‍රමාණය         

වෛද්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව

දුරකථන අංක      

පාළුකඩවල ග්‍රාමීය රෝහල            

25

02

0373981381

ඇහැටුවැව ග්‍රාමීය රෝහල               

26

02

0372253322

News & Events

21
Dec2019
Let's avoid covid - 19

Let's avoid covid - 19

  Supporting the government's program to prevent ...

Scroll To Top